1. 
כמה זמן מסמלת משבצת אחת קטנה בנייר אק"ג בציר הזמן?
2. 
מהו החלק שמסומן בתמונה?

3. 
היכן ממוקם הקוצב הראשי (SA Node) בלב?

4. 
באיזה שלב בלב נוכל לראות גל P?

5. 
מהו החלק המסומן בתמונה?

6. 
במצב תקין, מאיפה מתחיל הגירוי החשמלי בלב?

7. 
מה מסמל גל P באק"ג?

8. 
מהו החלק שמסומן בעיגול?9. 
מה נכון לגבי הקו האיזו-אלקטרי באק"ג?

10. 
מהו הערך התקין של מרווח PR באק"ג?

11. 
חשבו את הקצב הבא:12. 
מהו הערך התקין של קומפלס QRS?

13. 
מה מסמל ציר הגובה באק"ג?

14. 
כמה פעימות בדקה בערך יש בסטריפ מוניטור הבא?15. 
מהי הסכנה מ QT מוארך?

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.